Bezbednost i zaštita na radu

Model Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu

Na osnovu čl. 3. i 14. Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu („Sl. glasnik RS“, br. 101/05, 91/15), čl. 80. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US) direktor _____________________________,(uneti naziv posladavca) ______________ ul. ________________ broj ____ (u daljem tekstu________________), donosi dana________________godine sledeći:     

PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

 Radi bezbednosti i zaštite zdravlja zaposlenih od povreda na radu, kao i profesionalnih oboljenja, otklanjanja uzroka i zdravstvenih oštećenja na radu i stvaranja što povoljnijih uslova rada u ________________ sprovodi se zaštita na radu na osnovu Zakona, ovog pravilnika i propisa koji regulišu bezbednost i zdravlje na radu. 

Opširnije...

Model sporazuma o saradnji iz oblasti bezbednosti izdravlja na radu

SPORAZUM O SARADNJI IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU  

Između:  ____________________, iz ___________________ ul. ____________________, koje zastupa direktor ____________________ (u daljem tekstu NARUČILAC RADOVA)  i  ____________________, iz ___________________ ul. ____________________, koje zastupa direktor ____________________ (u daljem tekstu IZVOĐAČ RADOVA)

 

OPŠTE ODREDBE   Član 1.

Ovim sporazumom se koordiniraju aktivnosti i obaveze NARUČIOCA i IZVOĐAČA radova radi sprovođenja zajedničkih mera za otklanjanje rizika od povređivanja, odnosno oštećenja zdravlja zaposlenih, shodno članu 19. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu. 

Opširnije...

Uredba o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima

UREDBA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU NA PRIVREMENIM I POKRETNIM GRADILIŠTIMA

("Sl. glasnik RS", br. 14/2009 i 95/2010)

 

I OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1

Ovom uredbom propisuju se minimalni zahtevi koje su investitor, odnosno zastupnik investitora za realizaciju projekta, koordinator za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izrade, koordinator za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja građevinskih radova, poslodavac i druga lica dužni da ispune u obezbeđivanju primene preventivnih mera naprivremenim ili pokretnim gradilištima.

 

Član 2

Ova uredba se ne primenjuje na nadzemnu i podzemnu eksploataciju ruda i dubinsko bušenje.

Opširnije...
Subscribe to this RSS feed

Ulogujte se