Obrasci

Prigovor zaposlenog

Osnovna/Srednja škola/Ustanova ____________ 

u __________

- Školskom odboru -

Predmet: Prigovor na Rešenje direktora Škole/Ustanove br. ____ od _______ godine o otkazu Ugovora o radu br. ___ od ______

Opširnije...

Ponovno Rešenje direktora škole

REPUBLIKA SRBIJA

Osnovna/Srednja škola/Ustanova

Broj: _______

____________ (mesto i datum)

Na osnovu člana ____ Statuta Osnovne/Srednje škole/Ustanove ________ u ________ (del. br. ___/ ___), a u vezi sa čl. ____ Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih Osnovne/Srednje škole/Ustanove ________ u ________ (del. br. ___/ ___), čl. 142. stav 7. i čl. 143. stav 5. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje i 68/15)  i u skladu sa Odlukom Školskog/Upravnog odbora Osnovne/Srednje škole/Ustanove ________ u ________ br. ___ od ____ godine, direktor Osnovne/Srednje škole/Ustanove ________ u ________ dana ________ godine donosi

REŠENJE

Opširnije...

Odluka o izboru direktora škole

 REPUBLIKA SRBIJA

Osnovna (ili Srednja škola) ________

Školski odbor

Broj: _____

____________ (mesto)

_________ (datum)

Na osnovu člana _____ Poslovnika o radu Školskog odbora Osnovne (ili Srednje škola) __________ u ________ (del. br. ____ / ___ ), člana ____ Statuta Osnovne (ili Srednje škola) ________ u ______ (del. br.___ / ___), člana 57. stav 1. tačka 6, a u vezi člana 59. stav 2. i 5. i člana 60. stav 1, 5, 6. i 7. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 i 68/2015), Školski odbor Osnovne - Srednje škole ________ u _______ odlučujući o izboru direktora Osnovne - Srednje škole ______ u ______ po konkursu objavljenom _______ godine u nedeljnom listu „Poslovi“- Sl. glasniku RS, a po prethodno pribavljenom mišljenju Nastavničkog veća u proširenom sastavu kome su prisustvovali skoro svi - svi zaposleni Škole, je na svojoj __-oj redovnoj sednici održanoj ______ godine jednoglasno - većinom glasova doneo

O D L U K U

o izboru direktora Osnovne (ili Srednje škole) ______ u ______

Opširnije...
Subscribe to this RSS feed

Ulogujte se