Pravna mišljenja

Da li je funkcija odbornika u SO spojiva sa funkcijom pomoćnika predsednika opštine

MIŠLJENJA O TOME DA LI JE FUNKCIJA ODBORNIKA U SKUPŠTINI OPŠTINE SPOJIVA SA FUNKCIJOM POMOĆNIKA PREDSEDNIKA OPŠTINE

Iz odredbe člana 58. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS”, broj 129/07, 83/14-dr. zakon) proizlazi da se u opštinskoj upravi mogu postaviti  pomoćnici predsednika opštine, što znači da njihovo postojanje u opštinskoj upravi nije obavezno, ali ako se predviđaju, to je moguće učiniti jedino statutom. Prema tome, pomoćnici predsednika opštine imaju status postavljenih lica, a njihova uloga je pretežno stručno-savetodavna. Istom zakonskom odredbom je propisano da predsednik opštine postavlja i razrešava pomoćnike predsednika opštine, te da u okviru opštinske uprave može biti postavljeno najviše tri pomoćnika predsednika opštine. 

Opširnije...

Donošenje odluke o imenovanju izborne komisije JLS

MIŠLJENJA U VEZI DONOŠENJA ODLUKE O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Članom 14. stav 1. Zakona o lokalnim izborima („Službeni glasnik RS, br. 129/07, 34/10-odluka US i 54/11) propisano je da izbornu komisiju jedinice lokalne samouprave u stalnom sastavu čine predsednik i najmanje šest članova koje imenuje skupština jedinice lokalne samouprave, na predlog odborničkih grupa jedinice lokalne samouprave, srazmerno broju odbornika. Znači, skupština jedinice lokalne samouprave prilikom imenovanja stalnog sastava izborne komisije uzima u obzir sastav skupštine u vreme donošenje akta o imenovanju. Dakle, politička pripadnost ogleda se kroz predlog odborničkih grupa, na taj način da sve odborničke grupe budu zastupljene u izbornoj komisiji, u skladu sa zakonom.

Opširnije...

Nadležnost privremenog organa u situaciji kada nisu izabrani izvršni organi JLS

NADLEŽNOST PRIVREMENOG ORGANA U SITUACIJI KADA NISU IZABRANI IZVRŠNI ORGANI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Odredbom člana 86. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS”, broj 129/07, 83/14-dr. zakon) propisan je postupak raspuštanja skupštine jedinice lokalne samouprave, rokovi za izbore i način vršenja poslova organa jedinice lokalne samouprave dok se, na osnovu sprovedenih izbora, ne konstituiše skupština i izaberu izvršni organi jedinice lokalne samouprave i njihovo funkcionisanje dovede u zakonske okvire.

Opširnije...

Primena Uredbe o postupku pribavljanja saglasnosti za novo zapošljavanje

MIŠLJENJE O PRIMENI POJEDINIH ODREDBI UREDBE O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

Uredbom o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS“, br. 113/13, 21/14, 66/14,118/14, 22/15, 59/15), bliže je propisan postupak za pribavljanje saglasnosti.

Opširnije...

Volontiranje u Privrednom sudu i radno iskustvo

MIŠLJENJE O TOME DA LI SE VOLONTIRANJE U PRIVREDNOM SUDU U BEOGRADU U SVOJSTVU SUDIJSKOG PRIPRAVNIKA SMATRA RADNIM ISKUSTVOM U PRAVNIČKOJ STRUCI U SMISLU ČLANA 54. ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI

Zakon o radnim odnosima u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 48/91, 66/91, 44/98-dr. zakon, 49/99-dr. zakon, 34/01-dr. zakon, 39/02, 49/05-US, 79/05-dr. zakon, 23/13-US, 108/13-dr. zakon), koji se primenjuje i na zaposlena, izabrana, odnosno postavljena lica u jedinicama lokalne samouprave, ne sadrži posebnu odredbu kojom se utvrđuje sadržina pojma radno iskustvo u struci. Svakako taj pojam treba razlikovati od pojma „radni staž“. Radno iskustvo u struci vezuje se za odgovarajuću vrstu struke          ( npr. pravne struke) koja se izvodi iz vrste školske spreme koja je kao  uslov za rad utvrđena aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u organima jedinice lokalne samouprave.

Opširnije...
Subscribe to this RSS feed

Ulogujte se