Pravna mišljenja

Da li je funkcija odbornika u SO spojiva sa funkcijom pomoćnika predsednika opštine

MIŠLJENJA O TOME DA LI JE FUNKCIJA ODBORNIKA U SKUPŠTINI OPŠTINE SPOJIVA SA FUNKCIJOM POMOĆNIKA PREDSEDNIKA OPŠTINE

Iz odredbe člana 58. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS”, broj 129/07, 83/14-dr. zakon) proizlazi da se u opštinskoj upravi mogu postaviti  pomoćnici predsednika opštine, što znači da njihovo postojanje u opštinskoj upravi nije obavezno, ali ako se predviđaju, to je moguće učiniti jedino statutom. Prema tome, pomoćnici predsednika opštine imaju status postavljenih lica, a njihova uloga je pretežno stručno-savetodavna. Istom zakonskom odredbom je propisano da predsednik opštine postavlja i razrešava pomoćnike predsednika opštine, te da u okviru opštinske uprave može biti postavljeno najviše tri pomoćnika predsednika opštine. 

Pored toga, iz odredaba Zakona o radnim odnosima u državnim organima („Službeni glasnik RS“, br. 48/91, 66/91, 44/98-dr.zakon, 49/99-dr.zakon, 34/0-dr.zakon, 39/02, 49/05-odluka US, 79/05-dr.zakon, 81/05-ispr.dr.zakona, 83/05-ispr.dr.zakona, 23/13-odluka US), koji se shodno primenjuje i u organima lokalne samouprave, proizlazi da postavljena lica, pa tako i pomoćnici predsednika opštine-koji se postavljaju u opštinskoj upravi, zasnivaju radni odnos na osnovu akta o postavljenju. Pri tome, oni obavljaju poslove utvrđene zakonom i aktom o organizaciji opštinske uprave. Naime, radno mesto pomoćnika predsednika opštine treba da bude predviđeno aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji opštinske uprave.

Registrujte se da bi videli kompletan sadržaj članka

 

Ulogujte se