Pravna mišljenja

Da li nastavnik istorije može da nastaviti da radi do kraja školske godine, s obzirom da će u toku iste napuniti 65 godina života, a ima 39 godina staža?

DA LI NASTAVNIK ISTORIJE MOŽE DA NASTAVITI DA RADI DO KRAJA ŠKOLSKE GODINE, S OBZIROM DA ĆE U TOKU ISTE NAPUNITI 65 GODINA ŽIVOTA, A IMA 39 GODINA STAŽA?

Odredbom člana 144. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS", br. 72/09 i 52/11) propisano je da radni odnos zaposlenog u ustanovi prestaje u skladu sa zakonom, na osnovu rešenja direktora.

Opširnije...

Da li direktor ustanove može da produži radni odnos zaposlenoj, koja puni 65 godina života i ima 15 godina staža osiguranja, do kraja školske 2015/2016. godine?

DA LI DIREKTOR USTANOVE MOŽE DA PRODUŽI RADNI ODNOS ZAPOSLENOJ, KOJA PUNI 65 GODINA ŽIVOTA I IMA 15 GODINA STAŽA OSIGURANJA, DO KRAJA ŠKOLSKE 2015/2016. GODINE?

U članu 175. tačka 2) Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14), propisano je da zaposlenom prestaje radni odnos kad navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, ako se poslodavac i zaposleni drugačije ne sporazumeju. 

Opširnije...

Brisanje sa liste nastavnika verske nastave i prestanak radnog odnosa

BRISANJE SA LISTE NASTAVNIKA VERSKE NASTAVE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA

Članom 130. stav 4. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", broj 72/2009, u daljem tekstu: Zakon) predviđeno je da, u postupku odlučivanja o izboru nastavnika verske nastave, nakon izvršene prethodne provere psihofizičkih sposobnosti kandidata za rad sa učenicima, direktor škole utvrđuje da li je kandidat na listi nastavnika verske nastave, koju je na predlog tradicionalnih crkava i verskih zajednica utvrdio ministar.

Opširnije...

Da li se na pitanja zasnivanja i prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnim službama primenjuje zakon o radu ili zakon o radnim odnosima u državnim organima

DA LI SE NA PITANJA ZASNIVANJA I PRESTANKA RADNOG ODNOSA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA PRIMENJUJE ZAKON O RADU ILI ZAKON O RADNIM ODNOSIMA U DRŽAVNIM ORGANIMA?

Saglasno odredbi člana 1. stav 1. citiranog Zakona o radu, prava, obaveze i odgovornost iz radnog odnosa uređuju se ovim Zakonom i posebnim Zakonom u skladu sa ratifikovanim međunarodnim konvencijama.

Obrazloženje: Zakon o radu je matični Zakon u oblasti rada i ima svojstvo opšteg Zakona. 

Poseban Zakon je svaki Zakon koji radne odnose uređuje na drugačiji način u odnosu na matični Zakon.

Opširnije...
Subscribe to this RSS feed

Ulogujte se