Propisi

Zakon o radnim odnosima u državnim organima

Zakon o radnim odnosima u državnim organima

Sl.glasnik RS br. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/2001, 39/2002, 49/2005, 79/2005, 81/2005 , 83/2005, 23/2013

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuju se prava, obaveze i odgovornosti iz radnih odnosa lica zaposlenih u ministarstvima, posebnim organizacijama, sudovima, javnim tužilaštvima, javnom pravobranilaštvu, organima za prekršaje i u službama Narodne skupštine, predsednika Republike, Vlade i Ustavnog suda koji se primaju u radni odnos odlukom funkcionera koji rukovode ovim organima i službama (u daljem tekstu: zaposleni u državnim organima), određena prava predsednika Republike i određena prava, obaveze i odgovornosti lica koja bira Narodna skupština (u daljem tekstu: izabrana lica) i lica koja postavlja Vlada, odnosno drugi nadležni organ (u daljem tekstu: postavljena lica).

Opširnije...

Zakon o državnim službenicima

Zakon o državnim službenicima

Sl.glasnik RS br. 79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007, 67/2007, 116/2008, 104/2009

Glava prva

UVODNE ODREDBE

Sadržina zakona

Član 1

Ovim zakonom uređuju se prava i dužnosti državnih službenika i pojedina prava i dužnosti nameštenika.

Pojedina prava i dužnosti državnih službenika u pojedinim državnim organima mogu se posebnim zakonom urediti i drukčije ako to proizlazi iz prirode njihovih poslova.

Opširnije...

Poseban kolektivni ugovor za državne organe

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DRŽAVNE ORGANE

(„Sl.glasnik RS,“ br.25/2015 i 50/2015)

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovim kolektivnim ugovorom (u daljem tekstu: Ugovor), u skladu sa zakonom i ratifikovanim međunarodnim konvencijama, uređuju se prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa u državnim organima, međusobni odnosi učesnika ovog ugovora, postupak izmena i dopuna ovog ugovora i druga pitanja od značaja za zaposlene i poslodavca.

Kolektivnim ugovorom utvrđuju se veća prava i povoljniji uslovi rada od prava i uslova koji su utvrđeni zakonom, kao i prava koja nisu utvrđena zakonom, ukoliko zakonom nije određeno drukčije.

Opširnije...

Uredba o načinu i kontroli obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima

Na osnovu člana 54. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik RS", br. 119/12 i 116/13 - autentično tumačenje) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US, 72/12 i 7/14 - US), 

Vlada donosi

UREDBU  O NAČINU I KONTROLI OBRAČUNA I ISPLATE ZARADA U JAVNIM PREDUZEĆIMA

(Sl. glasnik RS br. 27/14) 

Osnovni tekst na snazi od 07/03/2014 , u primeni od 07/03/2014 

Član 1. 

Zarade u javnim preduzećima i društvima kapitala čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave i njihovim zavisnim društvima kapitala, koja obavljaju delatnost od opšteg interesa (u daljem tekstu: preduzeća) obračunavaju se i isplaćuju u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima (u daljem tekstu: Zakon) i ovom uredbom.

Član 2. 

Opširnije...
Subscribe to this RSS feed

Ulogujte se