Sudska praksa

Koeficijent zaposlenog na poslovima vozača sanitetskog vozila u zdravstvenoj ustanovi

KOEFICIJENT ZAPOSLENOG NA POSLOVIMA VOZAČA SANITETSKOG VOZILA U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI

Zaposleni na poslovima vozača sanitetskog vozila u zdravstvenoj ustanovi nije zdravstveni radnik, ni zdravstveni saradnik u smislu Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“ br.107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13)  zbog čega nema  pravo na koeficijent 13,58 i da mu se primenom koeficijenta za obračun plata zdravstvenim radnicima koji je  utvrđen  Uredbom o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama obračuna plata („Službeni glasnik RS“ br.44/01, 15/02, 30/02, 32/02...11/12).

Stoga nije ništava odredba ugovora o radu, odnosno njegovog aneksa kojom je zaposlenom na poslovima vozača sanitetskog vozila utvrđen koeficijent za obračun plate u skladu sa članom 2 tačka 13 Uredbe.

Iz obrazloženja:

Prema sadržaju pravilnika o sistematizaciji radnih mesta kod poslodavca zdravstvenih ustanova po pravilu za obavljanje poslova radnog mesta vozač sanitetskog vozila  propisani su uslovi – III ili IV stepen stručne spreme, KV vozač, položen ispit za vozača B, C i D  kategorije. Pravilnikom je predviđeno da vozač sanitetskog vozila obavlja poslove: da po pismenom nalogu ordinirajućeg doktora, doktora iz Službe hitne medicinske pomoći i referenta za saobraćaj vrši prevoz bolesnika, pri čemu vodi brigu o bolesniku tokom transporta, smeštaja u bolnicu, specijalističkog pregleda i prevoza do zdravstvene ustanove ili stana bolesnika, vrši po potrebi prevoz zdravstvenih radnika za pružanje usluga u stanu bolesnika, prevozi medicinsku dokumentaciju i ostalu dokumentaciju u Službu zajedničkih poslova  iz zdravstvenih stanica i obrnuto, odnosi materijal na laboratorijske analize u nadležnu zdravstvenu ustanovu, svakodnevno održavanje čistoće i ispravnosti vozila, obavezno ostavljanje vozila u ispravnom stanju i napunjenog gorivom, u saradnji sa referentom za saobraćaj u slučaju većih kvarova na vozilu preduzima mere za što bržu opravku u nadležnom servisu, vodi brigu o redovnom servisiranju sanitetskog vozila, vodi posebnu knjigu u koju unosi datume pranja kola, podmazivanja, promene guma, ulja, pređene kolometraže, utroška goriva i bonova za gorivo, po prijemu putnog naloga i izvršene vožnje upisuje podatke, neposredno sarađuje sa referentom za saobraćaj i pridržava se plana i programa ( rasporeda vožnji i radnog vremena) koje sačini referent za saobraćaj, sačinjava nedeljni izveštaj o pređenoj kilometraži.

Registrujte se da bi videli kompletan sadržaj članka

 

Ulogujte se