Sudska praksa

Zaštita prava i obaveza radnika u organu uprave

ZAŠTITA PRAVA I OBAVEZA RADNIKA U ORGANU UPRAVE

Zaštita prava i obaveza radnika u organu uprave ostvaruje se u radnom sporu kod opštinskog suda, a ne u upravnom sporu.

Iz obrazloženja: U konkretnom slučaju, osporenim rešenjem donetim na osnovu člana 2. stav 1. i člana 71. stav 4. Zakona o radnim odnosima u državnim organima, člana 19. i člana 44. stav 1. Zakona o državnoj upravi, odbijen je prigovor tužioca zaposlenog u poreskoj upravi izjavljen protiv rešenja direktora te uprave, a u pouci o pravnom leku navedeno je da se protiv ovog rešenja može pokrenuti sudski spor kod nadležnog opštinskog suda u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Ulogujte se