Sudska praksa

Mirovanje prava i obaveze koja se stiču na radu i po osnovu rada

MIROVANJE PRAVA I OBAVEZE KOJA SE STIČU NA RADU I PO OSNOVU RADA

Zaposlenom miruju prava i obaveze, koja se stiču na radu i po osnovu rada ako odsustvuje sa rada pored ostalog i zbog izbora, odnosno imenovanja na funkciju u državnom organu, sindikatu, političkoj organizaciji ili drugoj javnoj funkciji čije vršenje zahteva da privremeno prestane sa radom kod poslodavca.

Iz obrazloženja:

Opširnije...

Naknada putnih troškova za dolazak na rad i povratka sa rada zaposlenih u opštinskoj upravi

NAKNADA PUTNIH TROŠKOVA ZA DOLAZAK NA RAD I POVRATKA SA RADA ZAPOSLENIH U OPŠTINSKOJ UPRAVI

Opštinska uprava nije ovlašćena da svojim aktom samostalno uređuje pravo, visinu i način naknade troškova prevoza u javnom saobraćaju radi dolaska na rad i povratka sa rada zaposlenih, postavljenih i imenovanih lica u opštinskoj upravi, jer se ta pitanja uređuju zakonom i aktom Republičke Vlade.

Iz obrazloženja: Zakonom o radnim odnosima u državnim organima ("Sl. glasnik RS", br. 48/91, ... i 79/05) propisano je: da zaposleni u državnim organima i izabrana, odnosno postavljena lica imaju pravo na naknadu materijalnih troškova za dnevnice i noćenje na službenom putovanju, za upotrebu sopstvenog vozila u službene svrhe, za prevoz na rad i sa rada, za selidbene troškove i za naknadu za odvojeni život (član 51. st. 1); da visinu, uslove i način isplate naknade iz stava 1. ovog člana utvrđuje Vlada (član 51. st. 2); da se odredbe ovog zakona sadržane u glavama II do XIV shodno primenjuju na organe autonomnih pokrajina, gradova i opština (član 75).

Opširnije...

Naknada troškova prevoza

NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA

Poslodavac je dužan da zaposlenom nadoknadi troškove prevoza radi odlaska na rad i povratka sa rada, iako zaposleni nije podneo zahtev za isplatu troškova prevoza.

Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je pravilno i potpuno primenio činjenično stanje. Od strane prvostepenog suda utvrđeno je da tužilac živi u Kragujevcu, da na radno mesto putuje u Knić, i da mu u periodu od 13.4.2004. godine do 13.4.2007. godine, nisu plaćeni troškovi prevoza. Utvrđeno je takođe, da kada radi u drugoj i trećoj smeni, nije u mogućnosti da koristi prevoz, pa je u navedenom periodu koristio sopstveno vozilo. Pored toga, koristio je i prevoz autobusom, koji je redovno plaćao, a karte nije čuvao, pa iz tih razloga iste nije ni dostavljao poslodavcu.

Opširnije...

Neobaveštavanje poslodavca da je zaposleni sindikalni predstavnik i zaštita njegovih prava

NEOBAVEŠTAVANJE POSLODAVCA DA JE ZAPOSLENI SINDIKALNI PREDSTAVNIK I ZAŠTITA NJEGOVIH PRAVA

Okolnost da poslodavac nije obavešten da je zaposleni sindikalni predstavnik nije od značaja za primenu odredbe člana 188. Zakona o radu o zabrani otkaza sindikalnom predstavniku.

Iz obrazloženja: Imajući u vidu sadržinu člana 188. Zakona o radu (dalje Zakon) da se za primenu odredbe ne zahteva istraživanje u pogledu znanja da li je zaposleni sindikalni predstavnik, to su irelevantni revizijski navodi u kojima se ističe da tuženi nije obavešten o imenovanju tužilje na sindikalnu funkciju, te da je sindikat osnovan kod tuženog povredio pravilo iz člana 208.

Opširnije...

Obavljanje poslova od strane zaposlenih u državnim organima

OBAVLJANJE POSLOVA OD STRANE ZAPOSLENIH U DRŽAVNIM ORGANIMA

Zakonom se može propisati da zaposleni u državnim organima i postavljena lica ne mogu se u obavljanju svojih poslova rukovoditi političkim ubeđenjima, niti ih mogu izražavati i zastupati.

Iz obrazloženja: Ustav Republike Srbije utvrđuje da se lična, politička, nacionalna, ekonomska, socijalna, kulturna i druga prava čoveka i građanina jamče i priznaju Ustavom (član 3. st. 2); da se slobode i prava ostvaruju, a dužnosti ispunjavaju na osnovu Ustava, osim kad je Ustavom predviđeno da se uslovi za ostvarivanje pojedinih sloboda i prava utvrđuju zakonom, a da se zakonom može propisati način ostvarivanja pojedinih sloboda i prava kad je to neophodno za njihovo ostvarivanje (član 12. st. 1. i 2); da su građani jednaki u pravima i dužnostima i imaju jednaku zaštitu pred državnim i drugim organima bez obzira na političko i drugo uverenje (član 13); da svako ima pravo na rad, jamči se sloboda rada, slobodan izbor zanimanja i zaposlenja i učešće u upravljanju, a radno mesto i funkcija je svakome pod jednakim uslovima dostupna (član 35. st. 1. i 2); da je zajemčena sloboda političkog, sindikalnog i drugog organizovanja i delovanja, s tim da je zabranjeno delovanje koje, između ostalog, ima za cilj kršenje Ustavom zajemčenih sloboda i prava čoveka i građanina (član 44. st. 1. i 2); da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje ostvarivanje i zaštitu sloboda i prava čoveka i građanina, ustavnost i zakonitost (član 72. st. 1. tač. 2).

Opširnije...
Subscribe to this RSS feed

Ulogujte se