Sudska praksa

Odlučivanje po prigovoru zaposlenog protiv rešenja direktora republičkog hidrometeorološkog zavoda

ODLUČIVANJE PO PRIGOVORU ZAPOSLENOG PROTIV REŠENJA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA

Rešavanje direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda po prigovoru iz člana 71. stav 2. Zakona o radnim odnosima u državnim organima predstavlja jednostepeno odlučivanje, jer je o prigovoru odlučivao isti organ koji je doneo i prvostepeno rešenje, a ne neki drugi neposredno viši organ.

Iz obrazloženja:

Opširnije...

Otkaz ugovora o radu i pravne posledice

OTKAZ UGOVORA O RADU I PRAVNE POSLEDICE

Neodređenost vremena radnje izvršenja povrede radne obaveze u rešenju o otkazu ugovora o radu, ima za posledicu njegov poništaj.

Iz obrazloženja: Imajući u vidu navedene odredbe Zakona o radnim odnosima u državnim organima, pravilno je stanovište nižestepenih sudova da je nezakonita odluka tužene kojom je tužilja oglašena krivom za učinjene povrede radnih obaveza koje su joj stavljene na teret i izrečena joj disciplinska mera prestanka radnog odnosa. Pravilan je zaključak nižestepenih sudova da zahtev za pokretanje disciplinskog postupka protiv tužilje nije sadržao sve elemente propisane čl. 62. stav 2. navedenog Zakona. Vreme izvršenja povrede koji se tužilji stavlja na teret u zahtevu je neodređeno, jer je navedeno da se radi o nesavesnom i nemarnom izvršavanju radne obaveze tužilje u toku novembra 2004. godine. U odnosu na drugu povredu radne obaveze koja je tužilji stavljena na teret, odbijanje poslova bez opravdanog razloga na koje je tužilja raspoređena usmenim nalogom direktora, nije navedeno kada je tužilja odbila izvršavanje drugog naloga.

Opširnije...

Pokretanje krivičnog postupka kao razlog za prestanak radnog odnosa radnika zaposlenog u MUP-u

POKRETANJE KRIVIČNOG POSTUPKA KAO RAZLOG ZA PRESTANAK RADNOG ODNOSA RADNIKA ZAPOSLENOG U MUP-u

Fakultativni uslov za prestanak radnog odnosa radnika zaposlenog u Ministarstvu unutrašnjih poslova je sama činjenica pokretanja, odnosno vođenja krivičnog postupka za krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti, a ne i osuđujuća presuda u tom (krivičnom) postupku.

Iz obrazloženja:

Opširnije...

Položaj zaposlenih u državnim organima

POLOŽAJ ZAPOSLENIH U DRŽAVNIM ORGANIMA

Nije u skladu sa Ustavom odredba zakona prema kojoj zaposleni u državnim organima i postavljena lica ne mogu biti članovi organa političkih organizacija.

Iz obrazloženja: Osporenom odredbom člana 4. stav 3. Zakona o radnim odnosima u državnim organima (''Službeni glasnik RS'', br. 48/91... i 39/02), prema kojoj zaposleni u državnim organima i postavljena lica ne mogu biti članovi organa političkih organizacija, zakonodavac je, po oceni Ustavnog suda, prekoračio ustavno ovlašćenje da uredi način ostvarivanja pojedinih sloboda i prava i utvrdio je uslov za njihovo ostvarivanje. 

Opširnije...

Pravo policijskog službenika na naknadu troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada

PRAVO POLICIJSKOG SLUŽBENIKA NA NAKNADU TROŠKOVA PREVOZA ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA

Pravo na naknadu troškova prevoza za dolazak i odlazak s rada policijskom službeniku ne može biti uskraćeno činjenicom da se radi o uniformisanom licu, koje ima službenu legitimaciju na osnovu koje ne plaća prevoz.

Iz obrazloženja: Odlučujući o delu tužbenog zahteva tužioca za isplatu troškova prevoza za dolazak i odlazak s rada u spornom periodu u utvrđenom iznosu od 46.475,00 dinara primenom odredaba člana 169. Zakona o policiji, koji je stupio na snagu 29. 11. 2005. godine, člana 48. Zakona o unutrašnjim poslovima, člana 51. Zakona o radnim odnosima u državnim organima i odredbe člana 14. Uredbe o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u državnim organima i izabranih, odnosno postavljenih lica, čije materijalnopravne odredbe pravilno prvostepeni sud citira u obrazloženju pobijane presude, a koje su bile u primeni u spornom periodu, pravilno je prvostepeni sud odlučio kada je tužbeni zahtev tužioca za isplatu troškova prevoza za dolazak i odlazak s rada usvojio. 

Opširnije...
Subscribe to this RSS feed

Ulogujte se