Sudska praksa

Da li kolektivni ugovor može da se zaključi na neodređeno vreme?

Da li  kolektivni ugovor  može da se zaključi na neodređeno vreme?

Iz obrazloženja: 

"Ustavnom sudu je podneta inicijativa za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 7. stav 1. Kolektivnog ugovora kod poslodavca Društva za poljoprivrednu proizvodnju "Dolovo", Dolovo, od 31. januara 2008. godine. Po navodima inicijatora, osporenom odredbom člana 7. stav 1. Kolektivnog ugovora predviđeno je da se ovaj kolektivni ugovor zaključuje na neodređeno vreme, što je nesaglasno sa odredbom člana 263. stav 1. Zakona o radu, kojom je predviđeno da se kolektivni ugovor zaključuje na period do tri godine, a samim tim je osporenom odredbom Kolektivnog ugovora povređeno i načelo ustavnosti i zakonitosti iz čl. 194. i 195. Ustava.

Opširnije...

Nadležnost lokalne samouprave da uređuje pitanja koja se tiču troškova prevoza na rad

Da li je jedinica lokalne samouprave nadležna da svojim opštim aktom uređuje pitanja koja se tiču prava na naknadu troškova prevoza na rad i sa rada zaposlenih, postavljenih i imenovanih lica?

Iz obrazloženja: 

"Ustavnom sudu podneta je inicijativa za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti Pravilnika o naknadi troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada zaposlenih lica u Gradskoj upravi grada Zaječara, IV broj 110-4 od 3. novembra 2008. godine, koji je doneo načelnik Gradske uprave grada Zaječara. Po mišljenju inicijatora, osporenim Pravilnikom se zaposlenima daju manja prava od prava koja su predviđena Zakonom o radu, jer se propisuje da naknada za troškove prevoza pripada samo zaposlenom koji od mesta rada stanuje na udaljenosti većoj od 4 km, te je stoga ovaj pravilnik nesaglasan sa članom 118. Zakona o radu, a takođe i sa odredbama člana 52. stav 2. Zakona o radnim odnosima u državnim organima i člana 53. Uredbe o naknadi troškova i otpremninu državnih službenika i nameštenika, kao i "pravnom shvatanju Vrhovnog kasacionog suda Srbije 2005-2009. godine". Iz navedenog, inicijator zaključuje da je osporenim aktom povređen i član 36. stav 2. Ustava Republike Srbije. 

Opširnije...

Prestanak radnog odnosa zaposlenima u organima državne uprave

PRESTANAK RADNOG ODNOSA ZAPOSLENIMA U ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE

Zaposlenom u organima državne uprava može se otkazati radni odnos ako se u roku od jedne godine od zasnivanja utvrdi da je radni odnos zasnovan suprotno zakonu.

Iz obrazloženja:

Pravilno je primenjeno materijalno pravo kada je tužbeni zahtev tužioca pravnosnažno odbijen.

Naime, po članu 64a stav 2. tačka 1. Zakona o radnim odnosima u državnim organima, koji se u skladu sa prelaznim odredbama Zakona o državnim službenicima primenjuje na organe lokalne samouprave, zaposlenom se može otkazati radni odnos ako se u roku od jedne godine od zasnivanja utvrdi da je radni odnos zasnovan suprotno zakonu.

Opširnije...

Faktički rad i preobražaj radnog odnosa

FAKTIČKI RAD I PREOBRAŽAJ RADNOG ODNOSA

Rad u državnom organu

Okolnost što je zaposleni u državnom organu na određeno vreme faktički bez odluke nastavio da obavlja iste poslove po isteku roka za koji je zasnovan radni odnos, ne može dovesti do preobražaja radnog odnosa zasnovanog na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme.

Iz obrazloženja: Tužilac je kod tužene po oglasu zasnovao radni odnos na određeno vreme u trajanju od po 90 dana, po odlukama od 1999. godine do 2.5.2002. godine, a od tada po poslednjoj odluci na vreme od tri godine, odnosno do 2.5.2005. godine. Istekom roka po poslednjoj odluci radni odnos mu je prestao na osnovu člana 64. Zakona o radnim odnosima u državnim organima (dalje: Zakon) u vezi člana 175. tačka 1. važećeg Zakona o radu.

Opširnije...

Kriterijumi za izbor kandidata radi prijema u radni odnos sudijskog pripravnika

KRITERIJUMI ZA IZBOR KANDIDATA RADI PRIJEMA U RADNI ODNOS SUDIJSKOG PRIPRAVNIKA

Za prijem kandidata pripravnika u sud kao državni organ, kriterijum koji daje prvenstvo jednom od kandidata predviđen je zakonom o uređenju sudova, dok se kriterijumi vlade o izboru kandidata za prijem u radni odnos u državnim organima mogu primenjivati kod državnih organa gde nije zakonom utvrđeno prvenstvo prilikom prijema kandidata.

Pravilno su nižestepeni sudovi odbili tužbeni zahtev kao neosnovan. Naime, odredbom člana 61. stav 1. Zakona o uređenju sudova propisano je da se za sudijskog pripravnika prima lice koje je završilo pravni fakultet i ispunjava uslove za rad u državnim organima.

Opširnije...
Subscribe to this RSS feed

Ulogujte se