Ljudski resursi (HR)

Rešenje o ocenjivanju

Na osnovu čl. 4. i 133. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/2016), člana 3. stav 2. i člana 35. Uredbe o ocenjivanju državnih službenika („Službeni glasnik RS“, broj 11/06 i 109/09), ___________________________ donosi

R E Š E Nj E

POVERLJIVO

Republika Srbija                                                                          

Opština / Grad / Gradska opština _______________

Broj __________________

______________________________, načelniku/zameniku načelnika/službeniku/namešteniku u ___________________________________________, raspoređenom na radno mesto, _____________________________________________, koje je razvrstano u zvanju __________________, za period ocenjivanja od 01. januara do 31. decembra __________.godine, određuje se ocena: 

“ ______________“– (0,00)

O b r a z l o ž e nj e

Članom 4. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave propisano je

Registrujte se da bi videli kompletan sadržaj članka

 

Ulogujte se