Obrasci

Ugovor o radu sa licem sa invaliditetom

Broj: ____________

U ____________

 Dana ___________ godine

Na osnovu člana 30. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005 i 61/2005 75/2014, 13/2017 - odluka US i 113/2017- dalje: Zakon), članova 23. i 24. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009), zaključuje se dana______________godine,sledeći

U G O V O R    O    R A D U

između: ___________________________(uneti naziv poslodavca)ul. ________________________ PIB:____________________, matični broj:__________________koje zastupa direktor/ poslovodja ,(dalje: POSLODAVAC),  zasniva radni odnos sa:  

i

 _________________(ime i prezime zaposlenog) po zanimanju:______________, __ stepen, JMBG: _____________,  lice sa invaliditetom po Rešenju Skupštine opštine ___________ br._____________od  _________.godine, sa prebivalištem u ________________ul._________________.(dalje: ZAPOSLENI),

Član 1.

Opširnije...

Pravilniku vezi sa prevencijom i zaštittom zlostavljanja na radu

Direktor  _______________________________(uneti naziv poslodavca)  (u daljem tekstu: Poslodavac)  donosi dana _____________. godine sledeći

PRAVILNIK

O PRAVILIMA PONAŠANJA POSLODAVACA I ZAPOSLENIH U VEZI SA PREVENCIJOM I ZAŠTITOM OD ZLOSTAVLJANJA NA RADU

I PREDMET PRAVILNIKA

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se pravila ponašanja poslodavaca i zaposlenih, odnosno drugih radno-angažovanih lica (u daljem tekstu: zaposleni) u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu i u vezi sa radom (u daljem tekstu: zlostavljanje), odnosno od seksualnog uznemiravanja.

Svi pojmovi upotrebljeni u ovom pravilniku u muškom rodu podrazumevaju iste pojmove u ženskom rodu.

Opširnije...

Rešenje o neplaćenom odsustvu

________________(Naziv poslodavca)

Br. ____________

_________________(Uneti adresu poslodavca)

Na osnovu članova 78. i 192. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 75/14) i članova __. Pravilnika o radu od ___________ godine, direktor _________________________, donosi dana _______________ godine sledeće 

R E Š E NJ E

 O NEPLAĆENOM ODSUSTVU

1. Zaposlenoj _______________(uneti ime i prezime zaposlenog) _______(uneti stepen stručne spreme zaposlenog) stepen stručne spreme, na poslovima ______________(uneti  nziv radnog mesta zaposlenog), odobrava se neplaćeno odsustvo sa rada u trajanju od ____________ radnog dana zbog _________________(uneti razlog odsustva zaposlenog). 

Opširnije...
Subscribe to this RSS feed

Ulogujte se