Obrasci

Otkaz ugovora o radu zbog odbijanja zaposlenog za prekvalifikaciju

________________________________(naziv poslodavca)

Br. ________________

U __________________, dana ____________________ godine

 

Na osnovu čl. 153, 155. i 192. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) i člana ____ Pravilnika o radu (ili Kolektivnog ugovora) direktor _____________________________ (poslovno ime i sedište poslodavca) donosi dana___________________godine, sledeće:

REŠENJE

o otkazu ugovora o radu zbog odbijanja prekvalifikacije ili dokvalifikacije zaposlenog

Opširnije...

Program rešavanja viška zaposlenih

________________________________(naziv poslodavca)

Br. ________________

U __________________, dana ____________________ godine

 

 

Na osnovu člana 155. Zakona o radu („Službeni glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013), Upravni odbor (ili direktor) ________________________________ (naziv i sedište poslodavca) dana _________ godine, doneo je sledeći:

 

PROGRAM

Za rešavanje viška zaposlenih

Opširnije...

Rešenje o mirovanju radnog odnosa

Privredno društvo ______________

Broj: ________

__________ (mesto)

___________ (datum)                               

Na osnovu  člana 192. stav 1. tačka 1) a u vezi sa odredbama člana 79. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014), i člana ____ Kolektivnog ugovora (ili Pravilnika o radu), direktor (ili drugi nadležni organ kod poslodavca) _____________________________ (poslovno ime i sedište poslodavca) donosi,dana___________________sledeće:

 

REŠENJE

o mirovanju radnog odnosa

Opširnije...

Potvrda o volontiranju

 _______________________________________

(naziv i sedište organizatora volontiranja) 

 Broj potvrde____________

_____________________________

(dan, mesec i godina izdavanja)

 

Na osnovu člana 25. stav 1. tačka 2) Zakona o volontiranju  („Službeni glasnik RS”, broj 36/10) izdajem dana_______________godine, sledeću:

 

POTVRDU O VOLONTIRANJU

Opširnije...
Subscribe to this RSS feed

Ulogujte se