Obrasci

Rešenje o plaćenom odsustvu

_______________(uneti naziv poslodavca)

Br. _______________

Ul.____________________              

Na osnovu članova 77, 114. i 192. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 75/14) i člana___. Pravilnika o radu od ______ godine, direktor____________________________(uneti naziv poslodavca), donosi dana ____________.godine, sledeće:

R E Š E NJ E

 O PLAĆENOM ODSUSTVU

1. Zaposlenom__________________(uneti ime i prezime zaposlenog), ____ stepen stručne spreme, na poslovima _______________, odobrava se plaćeno odsustvo sa rada u trajanju od 2 (dva) radna dana, _________________(uneti razlog odsustva zaposlenog).

Opširnije...

Zahtev za odobrenje plaćenog-neplaćenog odsustva

_____________(uneti naziv poslodavca)

Br._____________

Ul.______________

PREDMET:  Zahtev za odobrenje plaćenog/ neplaćenog odsustva

Obraćam se ovim zahtevom i istovremeno molbom da mi  odobrite i omogućite  korišćenje plaćenog/ neplaćenog odsustva, u skladu sa Zakonom o radu i Pravilnikom o radu, u trajanju od  _____________ radnih dana.

Opširnije...

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja

Na osnovu člana 16. stav 1. Zakona o zaštiti uzbunjivača ("Sl. glasnik RS", br. 128/2014, dalje: Zakon) i Pravilnika o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja, načinu određivanja ovlašćenog lica kod poslodavca, kao i drugim pitanjima od značaja za unutrašnje uzbunjivanje kod poslodavca koji ima više od deset zaposlenih  ("Sl. glasnik RS", br. 49/2015, dalje: Pravilnik), direktor/ vlasnik ____________________________ul._______________________donosi   dana ____________________sledeći :

PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTRAŠNjEG UZBUNjIVANjA

Osnovne odredbe

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuje se postupak unutrašnjeg uzbunjivanja kod poslodavca   ________________(uneti naziv poslodavca) ( u daljem tekstu:poslodavac) u skladu sa odredbama Zakona i Pravilnika.

Član 2.

Pojedini pojmovi u Pravilniku imaju sledeća značenja:

Opširnije...

Ponuda za zaključenje ugovora o radu zbog izmene Zakona o radu

_________________(uneti naziv poslodavca)

br. _______

Adresa ______________

Dana_______________ godine  

                                                                                                 __________________________

                                                                                                     (ime i prezime zaposlenog)

 P O N U D A

 ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA O RADU

Na osnovu člana 172. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005 i 75/14) dostavljam Vam Ponudu za zaključenje Ugovora o radu  br. _______ od ____.09.2014. godine.

Tekst Ugovora o radu je sastavni deo ove Ponude.

Opširnije...

Odluka o odredjivanju lica ovlašćenog za prijem informacija i vodjenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem

Na osnovu člana 192.Zakona o radu („Službeni glasnik RS „ br.24/05,61/05, 54 /09 32/13 i 75/14 ) i člana 14. Zakona o zaštiti uzbunjivača („ Službeni glasnik RS „ br.128/14 ) direktor __________________________(naziv poslodavca) dana _________________.godine donosi sledeću: 

ODLUKU O ODREĐIVANJU 

LICA OVLAŠĆENOG ZA PRIJEM INFORMACIJA I VODJENJE POSTUPKA U VEZI SA UZBUNJIVANJEM

 1.Ovlašćuje se _________________(uneti ime i prezime lice koje se ovlašćuje)  na poslovima ______________________(uneti naziv radnog mesta) za prijem informacije koja sadrži podatke o kršenju ljudskih prava,vršenju javnog ovlašćenja protivno svrsi zbog koje je povereno,opasnosti po život, javno zdravlje, bezbednost, životnu sredinu, kao i za vodjenje postupka u vezi sa dostavljanom informacijom u postupku unutrašnjeg uzbunjivanja.

Opširnije...
Subscribe to this RSS feed

Ulogujte se