Pravna mišljenja

Otpremnina pri odlasku u penziju

Članom 119. stav 1. tačka 1) Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14) utvrđeno je da je poslodavac dužan da, u skladu sa opštim aktom, zaposlenom isplati otpremninu pri odlasku u penziju, najmanje u visini dve prosečne zarade. U skladu sa stavom 3. pod prosečnom zaradom iz stava 1. tačka 1) ovog člana smatra se prosečna zarada u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku.

Ulogujte se