Pravna mišljenja

Isplata otpremnine u slučaju viška zaposlenih

Članom 158. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14) propisano je da je poslodavac dužan da pre otkaza ugovora o radu, u smislu člana 179. stav 5. tačka 1) ovog zakona, zaposlenom isplati otpremninu u skladu sa ovim članom.

Visina otpremnine iz člana 158. stav 1. Zakona utvrđuje se opštim aktom ili ugovorom o radu, s tim što ne može biti niža od zbira trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu kod poslodavca kod koga ostvaruje pravo na otpremninu.

Opširnije...

Da li je prilikom podnošenja zahteva za privremeni boravak stranca prvi put neophodno priložiti i mišljenje o saglasnosti za zasnivanje radnog odnosa?

Zakonom je utvrđeno da se izdavanje dozvole za rad ostvaruje pod uslovom da stranac poseduje odobrenje za privremeni boravak ili stalno nastanjenje u skladu sa zakonom kojim se uređuje boravak stranaca. Dalje, Zakonom je vođenje navedenog postupka, odnosno izdavanje dozvole za rad povereno Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Postupak izdavanja radne dozvole u skladu sa Zakonom, uređen je tako da se prethodnim dobijanjem odobrenja za boravak sagledaju, odnosno prethodno provere smetnje za dozvolu boravka koje se odnose na: zaštitu javnog reda i poretka, bezbednost i zaštitu zdravlja stanovništva, kao i na postojanje materijalnih sredstava dovoljnih za izdržavanje stranca i članova njegove porodice za vreme boravka u Republici. Ovo praktično znači da prethodni uslov za izdavanje dozvole za rad jeste dozvola boravka koju izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Opširnije...

Otpremnina pri odlasku u penziju

Članom 119. stav 1. tačka 1) Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14) utvrđeno je da je poslodavac dužan da, u skladu sa opštim aktom, zaposlenom isplati otpremninu pri odlasku u penziju, najmanje u visini dve prosečne zarade. U skladu sa stavom 3. pod prosečnom zaradom iz stava 1. tačka 1) ovog člana smatra se prosečna zarada u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku.

Opširnije...

Poreski tretman dnevnice za službeni put u inostranstvo

Opštim aktom poslodavca utvrđena je visina dnevnice u inostranstvu u iznosu od 40 evra dnevno koja se, pre svega, odnosi na zaposlena lica koja su u svojstvu mehaničara dužna da prisustvuju određenim letovima po osnovu ugovora sa Air Serbia.

Opštim aktom poslodavca propisan je i način utvrđivanja visine dnevnice po osnovu službenog puta u inostranstvo (na primer, ako je vreme provedeno u inostranstvu duže od 12 časova, a kraće od 24 časa, zaposlenom pripada jedna dnevnica, a ako je u inostranstvu provedeno između osam i 12 časova - pola dnevnice).

Odredbom člana 18. stav 1. tačka 2) Zakon o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06-ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-US, 93/12, 114/12-US, 47/13, 48/13-ispravka, 108/13, 57/14, 68/14-dr. zakon i 112/15, u daljem tekstu: Zakon) propisano je da se ne plaća porez na zarade na primanja zaposlenog po osnovu dnevnice za službeno putovanje u zemlji - do 2.201 dinara, odnosno dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo - do iznosa propisanog od strane nadležnog državnog organa, a najviše do 50 evra dnevno.

Opširnije...
Subscribe to this RSS feed

Ulogujte se