Pravna mišljenja

Korišćenje godišnjeg odmora

DA LI POSLODAVAC MOŽE, NA IZRIČITI ZAHTEV ZAPOSLENOG, DA MU ODOBRI KORIŠĆENJE PRVOG DELA GODIŠNJEG ODMORA U TRAJANJU KRAĆEM OD DVE RADNE NEDELJE?

U članu 73. st. 1-3. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/05, 61/05 54/09, 32/13 i 75/14) je propisano da se godišnji odmor koristi jednokratno ili u dva ili više delova, u skladu sa ovim zakonom. Ako zaposleni koristi godišnji odmor u delovima, prvi deo koristi u trajanju od najmanje dve radne nedelje neprekidno u toku kalendarske godine, a ostatak najkasnije do 30. juna naredne godine. Zaposleni ima pravo da godišnji odmor koristi u dva dela, osim ako se sa poslodavcem sporazume da godišnji odmor koristi u više delova.

Opširnije...

Da li se smatra prekidom radnog odnosa ako je zaposlenom prestao radni odnos na određeno vreme i ako je sutradan nastavljen sledećim ugovorom o radu na određeno vreme

Da li se smatra prekidom radnog odnosa ako je zaposlenom prestao radni odnos na određeno vreme i ako je sutradan nastavljen sledećim ugovorom o radu na određeno vreme, kao i da li se zaposlenom na određeno vreme može produžiti ugovor o radu aneksom ugovora

Čl. 30. i 37. Zakona o radu („Sl. glasnik RSˮ, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14)

Prema članu 30. st. 1. i 2. Zakona o radu („Sl. glasnik RSˮ, br. 24/05, 61/09, 54/09, 32/13 i 75/14) radni odnos se zasniva ugovorom o radu, a ugovor o radu zaključuju zaposleni i poslodavac.

U članu 37. Zakona uređen je ugovor o radu na određeno vreme. Prema st. 1–3. ovog zakona ugovor o radu može da se zaključi na određeno vreme, za zasnivanje radnog odnosa čije je trajanje unapred određeno objektivnim razlozima koji su opravdani rokom ili izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja, za vreme trajanja tih potreba (stav 1).

Opširnije...

Zasnivanje radnog odnosa direktora u skladu sa Zakonom o radu

Zasnivanje radnog odnosa direktora u skladu sa Zakonom o radu

Čl. 48. i 79. Zakona o radu („Sl. glasnik RSˮ, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14)

Članom 2. st. 1–2. Zakona o radu („Sl. glasnik RSˮ, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14) propisano je da se odredbe ovog zakona primenjuju na zaposlene koji rade na teritoriji Republike Srbije, kod domaćeg ili stranog pravnog, odnosno fizičkog lica (u daljem tekstu: poslodavac), kao i na zaposlene koje je i na rad u inostranstvo uputio poslodavac ako zakonom nije drugačije određeno. Odredbe ovog zakona primenjuju se i na zaposlene u državnim organima, organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i javnim službama, ako zakonom nije drugačije određeno.

Opširnije...

Rad na odredjeno vreme

Da li poslodavac može sa istim zaposlenim, koji je bio u radnom odnosu na određeno vreme 24 meseca, ponovo da zasnuje radni odnos na određeno vreme u skladu sa članom 37. stav 1. Zakona o radu, ali na drugim poslovima

Član 37. Zakona o radu („Sl. glasnik RSˮ, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14)

U članu 37. st. 1–3. Zakona o radu („Sl. glasnik RSˮ, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14) propisano je da ugovor o radu može da se zaključi na određeno vreme, za zasnivanje radnog odnosa čije je trajanje unapred određeno objektivnim razlozima koji su opravdani rokom ili izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja, za vreme trajanja tih potreba. Poslodavac može zaključiti jedan ili više ugovora o radu na osnovu kojih se radni odnos sa istim zaposlenim zasniva za period koji, s prekidima ili bez prekida, ne može biti duži od 24 meseca. Prekid kraći od 30 dana ne smatra se prekidom perioda.

Opširnije...

Prerastanje radnog odnosa na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme

Prerastanje radnog odnosa na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme

Član 37. Zakona o radu („Sl. glasnik RSˮ, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14)

U članu 37. stav 1. Zakona o radu („Sl. glasnik RSˮ, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14) propisano je da ugovor o radu može da se zaključi na određeno vreme, za zasnivanje radnog odnosa čije je trajanje unapred određeno objektivnim razlozima koji su opravdani rokom ili izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja, za vreme trajanja tih potreba.

Članom 37. stav 2. Zakona o radu propisano je da poslodavac može zaključiti jedan ili više ugovora o radu na osnovu kojih se radni odnos sa istim zaposlenim zasniva za period koji s prekidima ili bez prekida ne može biti duži od 24 meseca.

Opširnije...
Subscribe to this RSS feed

Ulogujte se