Pravna mišljenja

Izvršavanje privremenih i povremenih poslova preko omladinske ili studentske zadruge

Izvršavanje privremenih i povremenih poslova preko omladinske ili studentske zadruge

„U članu 197. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013 – dalje: Zakon) propisano je da poslodavac može za obavljanje poslova koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini da zaključi ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa:

Opširnije...

Obezbeđivanje minimuma procesa rada za vreme štrajka

Obezbeđivanje minimuma procesa rada za vreme štrajka

U skladu sa članom 61. Ustava Republike Srbije ("Službeni glasnik RS" broj 98/06) zaposleni imaju pravo na štrajk, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom. Pravo na štrajk može biti ograničeno samo zakonom, shodno prirodi ili vrsti delatnosti.

Članom 10. Zakona o štrajku ("Službeni list SRJ", br. 29/96, "Službeni glasnik RS", br. 101/05 - dr. zakon) predviđeno je da se način obezbeđivanja minimuma procesa rada, u smislu st. 1. i 2. ovog člana, utvrđuje opštim aktom poslodavca, u skladu sa kolektivnim ugovorom.

Opširnije...

Zaposleni kome prestaje radni odnos radi ostvarivanja prava na starosnu, invalidsku ili porodičnu penziju ima pravo na otpremeninu ali ne i zaposleni kome je radni odnos prestao po drugom osnovu

 „Prema članu 119. stav 1. tačka 1) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005) poslodavac je dužan da zaposlenom u skladu sa opštim aktom, isplati otpremninu pri odlasku u penziju, najmanje u visini tri prosečne zarade. Ovo pravo ima zaposleni kome prestaje radni odnos radi ostvarivanja prava na starosnu, invalidsku ili porodičnu penziju.

Opširnije...

Da li zaposleni na određeno vreme ima pravo na otpremninu pri odlasku u penziju?

Da li zaposleni na određeno vreme ima pravo na otpremninu pri odlasku u penziju?

 „U članu 119. stav 1. tačka 1) i stav 3. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) propisano je da je poslodavac dužan, u skladu sa opštim aktom, da zaposlenom isplati otpremninu pri odlasku u penziju, najmanje u visini tri prosečne zarade, pri čemu se pod prosečnom zaradom smatra prosečna zarada u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku.

Opširnije...

Prestanak radnog odnosa zaposlenog jer je navršio 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja i pravo na korišćenje godišnjeg odmora

Prestanak radnog odnosa zaposlenog jer je navršio 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja i pravo na korišćenje godišnjeg odmora

U skladu sa članom 68. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009, u daljem tekstu: Zakon), zaposleni ima pravo na godišnji odmor u skladu sa ovim zakonom. 

Zaposleni koji prvi put zasniva radni odnos ili ima prekid radnog odnosa duži od 30 radnih dana stiče pravo da koristi godišnji odmor posle šest meseci neprekidnog rada. 

Pod neprekidnim radom smatra se i vreme privremene sprečenosti za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju i odsustva sa rada uz naknadu zarade. 

Opširnije...
Subscribe to this RSS feed

Ulogujte se