Pravna mišljenja

Nije u suprotnosti sa Ustavom propisivanje većih prava u pogledu radnih odnosa u kolektivnom ugovoru od zakonom propisanih prava

 „Članom 8. stav 2. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon) utvrđeno je da se opštim aktom i ugovorom o radu mogu utvrditi veća prava i povoljniji uslovi rada od prava i uslova utvrđenih zakonom, kao i druga prava koja nisu utvrđena zakonom, osim ako zakonom nije drukčije određeno.

Opširnije...
Subscribe to this RSS feed

Ulogujte se