Pravna mišljenja

Aneks ugovora o radu zbog prelaska sa nepunog na puno radno vreme

ANEKS UGOVORA O RADU ZBOG PRELASKA SA NEPUNOG NA PUNO RADNO VREME

Prema članu 171. stav 1. tačka 6) Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009, u daljem tekstu: Zakon), pored zakonom propisanih slučajeva (tač. 1) do 5), poslodavac može zaposlenom da ponudi izmenu ugovorenih uslova rada (aneks ugovora) i u drugim slučajevima utvrđenim opštim aktom ili ugovorom o radu.

Opširnije...

Aneks ugovora o radu

Da li se zaposlenom, sa VI stepenom stručne spreme i zaključenim ugovorom o radu na poslovima za koje je bio predviđen IV–VI stepen stručne spreme, posle usaglašavanja Pravilnika sa izmenama Zakona o radu kojim je za iste poslove predviđen IV i V stepen stručne spreme, može aneksirati ugovor o radu na tim poslovima?

Čl. 24. i 171. Zakona o radu („Sl. glasnik RSˮ, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14)

U članu 24. stav 2. Zakona o radu („Sl. glasnik RSˮ, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14) propisano je da se pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova utvrđuju organizacioni delovi kod poslodavca, naziv i opis poslova, vrsta i stepen zahtevane stručne spreme, odnosno obrazovanja i drugi posebni uslovi za rad na tim poslovima, a može da se utvrdi i broj izvršilaca.

Opširnije...

Da li je radno mesto s posebnim uslovima rada isto što i radno mesto s povećanim rizikom

DA LI JE RADNO MESTO S POSEBNIM USLOVIMA RADA ISTO ŠTO I RADNO MESTO S POVEĆANIM RIZIKOM?

Danom stupanja na snagu Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", broj 101/05) prestaje da važi Zakon o zaštiti na radu ("Sl. glasnik RS", br. 42/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 42/98) kojim su bila utvrđena radna mesta s posebnim uslovima rada (čl. 30-35).

Odredbom člana 4. tač. 16) Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu propisano je da:

"Radno mesto sa povećanim rizikom jeste radno mesto utvrđeno aktom o proceni rizika na kome, i pored potpuno ili delimično primenjenih mera u skladu sa ovim zakonom, postoje okolnosti koje mogu da ugroze bezbednost i zdravlje zaposlenog."

Opširnije...

Dnevnice

 1. U vezi sa pitanjem da li se na poslodavce sa statusom privrednog društva odnosi Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika, ukazujemo sledeće:

U članu 118. tačka 3) Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/05, 61/05 i 54/09), propisano je da zaposleni ima pravo na naknadu troškova u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu za vreme provedeno na službenom putu u inostranstvu, najmanje u visini utvrđenoj posebnim propisima.

Prema tome, Zakonom o radu propisano je da zaposleni ima pravo na naknadu troškova za vreme provedeno na službenom putu u inostranstvu u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, s tim što ta naknada ne može biti niža od naknade utvrđene posebnim propisima.

Opširnije...

Da li trudnica ima pravo na naknadu štete za neiskorišćeni godišnji odmor

DA LI TRUDNICA, ODNOSNO PORODILJA KOJOJ JE UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VREME PRODUŽEN NA OSNOVU ČLANA 187. ZAKONA O RADU, IMA PRAVO NA NAKNADU ŠTETE ZA NEISKORIŠĆENI GODIŠNJI ODMOR

U članu 187. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14) propisano je da za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva s rada radi nege deteta i odsustva s rada radi posebne nege deteta poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu (stav 1), a da se zaposlenom iz stava 1. ovog člana rok za koji je ugovorom zasnovao radni odnos na određeno vreme produžava do isteka korišćenja prava na odsustvo (stav 2). 

Opširnije...
Subscribe to this RSS feed

Ulogujte se