Propisi

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima na obavezno socijalno osiguranje

Z A K O N

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

Član 1.

U Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14-dr. zakon i 112/15), u članu 11. tačka 3) posle reči: „(škola, fakultet i dr.)” dodaju se reči: „ili drugo lice”.

Član 2. 

U članu 13. stav 2. reči: „iznos od 11.790 dinara” zamenjuju se rečima: „neoporezivi iznos”.

Dodaje se stav 5, koji glasi:

„Izuzetno od stava 1. ovog člana, u osnovicu doprinosa za zaposlene i za poslodavce ne uračunavaju se primanja koja zaposleni ostvari od poslodavca, na koja se ne plaća porez na zarade saglasno zakonu kojim se uređuje porez na dohodak građana.”.

Registrujte se da bi videli kompletan sadržaj članka

 

Ulogujte se