Propisi

Uslovi za odlazak žena u penziju u 2018. godini

Novi uslovi za odlazak žena u penziju u 2018.godini

Za odlazak u starosnu penziju u 2018. godini, ženama u Srbiji će biti potrebno da imaju 62 godine života i 15 godina staža osiguranja, a za muškarce uslovi ostaju isti: 65 godina života i 15 godina staža.

U slučaju odlaska u prevremenu penziju, penzioneri će imati umanjenje mesečnog iznosa penzije. Umanjenje se računa na mesečnom nivou i ono iznosi oko 0,34 odsto penzije.

Opširnije...

Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu - komentar

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu („Sl.glasnik RS“,br.113/17) počeo je da se  primenjuje od  25. decembra 2017. godine. Ovim izmenama, koje su inicirane od strane Inspektorata za rad, su dopunjeni odredjeni radnopravni instituti, a kao glavni motiv za donošenje iznena je suzbijanje rada na „crno“. 

1.Izmenjen je čl 35. Zakona o o radu (“Sl. glasnik RS” broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017-OUS)  i sada glasi:

 „Poslodavac je dužan da ugovor o radu, odnosno drugi ugovor u skladu sa ovim zakonom ili njihovu kopiju drži u sedištu ili drugoj poslovnoj prostoriji poslodavca ili na drugom mestu, u zavisnosti od toga gde zaposleni ili radno angažovano lice radi.

Opširnije...

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu

Z A K O N

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU

Član 1.

U Zakonu o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 i 13/17 – US) u članu 35. dodaje se stav 2. koji glasi:

„Poslodavac je dužan da na osnovu ugovora o radu ili drugog ugovora o obavljanju poslova zaključenog u skladu sa ovim zakonom podnese jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje u roku propisanom zakonom kojim se uređuje Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, a najkasnije pre stupanja zaposlenog i drugog radno angažovanog lica na rad.”.

Opširnije...

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima na obavezno socijalno osiguranje

Z A K O N

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

Član 1.

U Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14-dr. zakon i 112/15), u članu 11. tačka 3) posle reči: „(škola, fakultet i dr.)” dodaju se reči: „ili drugo lice”.

Član 2. 

U članu 13. stav 2. reči: „iznos od 11.790 dinara” zamenjuju se rečima: „neoporezivi iznos”.

Opširnije...

Zakon o izmenama i dopuna Zakona o zapošljavanju stranaca

Z A K O N

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOŠLjAVANjU STRANACA

Član 1.

U Zakonu o zapošljavanju stranaca („Službeni glasnik RS”, broj 128/14), u članu 2. tačka 5) posle reči: „domaće” dodaju se reči: „ili strano”.

Član 2.

U članu 3. stav 2. posle tačke 1) dodaje se tačka 1a) koja glasi:

Opširnije...
Subscribe to this RSS feed

Ulogujte se