Propisi

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti

Z a k o n

O izmenama i dopunama zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti

Član 1.

U Zakonu o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (Službeni glasnik RS, br. 36/09, 88/10 i 38/15), u članu 21. stav 4. posle reči: način dodaju se reči: i visinu troškova.

Član 2.

U članu 22. posle tačke 2. tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se tačka 3. koja glasi:

3.    osnivač agencije kome je aktom nadležnog inspekcijskog organa utvrđeno da kao neregistrovani privredni subjekat obavlja poslove zapošljavanja, u roku od tri godine od dana donošenja tog akta..

Član 3.

U članu 37. stav 3 reči: najkasnije do 31. jula tekuće godine zamenjuju se rečima: u tekućoj godini.

Opširnije...

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Zakon je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 61/2005 od 18.7.2005. godine.

Član 1.

U Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", broj 84/04), u članu 6. tačka 16) menja se i glasi:

"16) Samostalni umetnik je osiguranik - fizičko lice za koje je utvrđen status lica koje samostalno obavlja umetničku delatnost ili drugu delatnost u oblasti kulture prema evidenciji koju vodi umetničko udruženje, u skladu sa zakonom koji uređuje samostalno obavljanje umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture, ako nije osigurano po drugom osnovu."

Član 2.

U članu 13. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

"Osnovica doprinosa za zaposlene i za poslodavce je i premija za dobrovoljno dodatno penzijsko osiguranje koju poslodavac plaća za zaposlene - osiguranike uključene u dobrovoljno osiguranje, u skladu sa zakonom koji uređuje dobrovoljno penzijsko osiguranje, iznad iznosa od 3.000 dinara mesečno."

U dosadašnjem stavu 2, koji postaje stav 3, reči: "iz stava 1." zamenjuju se rečima: "iz st. 1. i 2."

Opširnije...

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklađeni din. izn., 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn. i 7/2017)

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuju se doprinosi za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: doprinosi), obveznici doprinosa, osnovice doprinosa, stope doprinosa, način obračunavanja i plaćanja doprinosa, kao i druga pitanja od značaja za utvrđivanje i plaćanje doprinosa.

Član 2

Doprinosima se obezbeđuju sredstva za finansiranje obaveznog socijalnog osiguranja, i to:

1) penzijskog i invalidskog osiguranja;

2) zdravstvenog osiguranja;

3) osiguranja za slučaj nezaposlenosti.

Opširnije...

Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti

ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI

("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017 i 113/2017 - dr. Zakon)

I OSNOVNE ODREDBE

1. Predmet zakona

Član 1

Ovim zakonom uređuju se: poslovi i nosioci poslova zapošljavanja; prava i obaveze nezaposlenog i poslodavca; aktivna politika zapošljavanja; osiguranje za slučaj nezaposlenosti i druga pitanja od značaja za zapošljavanje, povećanje zaposlenosti i sprečavanje dugoročne nezaposlenosti u Republici Srbiji.

2. Nezaposleni

Član 2

Nezaposleni, u smislu ovog zakona, jeste lice od 15 godina života do ispunjavanja uslova za penziju, odnosno najkasnije do 65 godina života, sposobno i odmah spremno da radi, koje nije zasnovalo radni odnos ili na drugi način ostvarilo pravo na rad, a koje se vodi na evidenciji nezaposlenih i aktivno traži zaposlenje.

Opširnije...
Subscribe to this RSS feed

Ulogujte se