Sudska praksa

Diskriminacija zaposlenog

DISKRIMINACIJA U OBLASTI RADA

Iz obrazloženja:

Kod utvrđenog činjeničnog stanja, nižestepeni sudovi su zaključili da tužilac nije diskriminisan na radu.

Stanovište nižestepenih sudova je pravilno.

Prema članu 16. Zakonu o zabrani diskriminacije, zabranjena je diskriminacija u oblasti rada, odnosno narušavanja jednakih mogućnosti za zasnivanje radnog odnosa ili uživanje pod jednakim uslovima svih prava u oblasti rada kao što su pravo na rad, na slobodan izbor zaposlenja, napredovanja u službi, na stručno usavršavanje i profesionalnu rehabilitaciju, na jednaku naknadu za rad jednake vrednosti, na pravične i zadovoljavajuće uslove rada, na odmor, na obrazovanje i stupanje u sindikat kao i na zaštitu od nezaposlenosti.

Po članu 20. Zakona o radu, diskriminacija je zabranjena u odnosu na uslove za zapošljavanje i izbor kandidata za obavljanje određenog posla; uslove rada i sva prava iz radnog odnosa; obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje; napredovanje na poslu; otkaz ugovora o radu.

Registrujte se da bi videli kompletan sadržaj članka

 

Ulogujte se