Sudska praksa

Naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada

Obaveza poslodavca da zaposlenom nadoknadi troškove prevoza za dolazak i odlazak sa rada

 

UKIDA SE presuda Osnovnog suda u Boru P1.br.23/12 od 24.07.2012. godine, ispravljena rešenjem istog suda P1.br.23/12 od 14.12.2012. godine, i predmet UPUĆUJE istom sudu na ponovno suđenje.

 

Iz  o b r a z l o ž e nj a

Presudom Osnovnog suda u Boru P1.br.23/12 od 24.07.2012. godine, u stavu jedan izreke usvojen je tužbeni zahtev tužioca pa je poništeno kao nepravilno i nezakonito rešenje tuženog broj 949 od 20.02.2012. godine kojim se ukida naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak na rad tužioca na relaciji Zaječar – Bor, Bor – Zaječar, stavom dva izreke usvojen je tužbeni zahtev tužioca pa je tuženi obavezan da tužiocu na ime troškova prevoza na relaciji Zaječar – Bor, Bor – Zaječar, za decembar 2011. godine, januar i februar 2012. godine isplati iznos od po 13.200,00 dinara za svaki od navedenih meseci sa zakonskom zateznom kamatom od poslednjeg dana u narednom mesecu, za svaki prethodni mesec do konačne isplate u roku od 8 dana pod pretnjom izvršenja, dok je stavom tri izreke obavezan tuženi da tužiocu nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 6.968,00 dinara u roku od 15 dana pod pretnjom izvršenja.

Pravnosnažnim rešenjem istog suda P1.br.23/12 od 14.12.2012. godine izvršena je ispravka ove presude tako što je u uvodu iste treći red odozgo iza označenog tuženika „BB“ dodaju se reči: „sa sedištem u _, dok u ostalom delu presuda ostaje neizmenjena.

Protiv ove presude tuženi je blagovremeno izjavio žalbu zbog bitnih povreda odredaba parničnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primene materijalnog prava.

Tužilac je podneo odgovor na žalbu.

Ispitujući pravilnost i zakonitost pobijane presude u granicama ovlašćenja iz odredbe člana 386 ZPP Apelacioni sud u Beogradu kao drugostepeni sud je našao:

Registrujte se da bi videli kompletan sadržaj članka

 

Ulogujte se