Sudska praksa

Diskriminacija zaposlenog

DISKRIMINACIJA U OBLASTI RADA

Iz obrazloženja:

Kod utvrđenog činjeničnog stanja, nižestepeni sudovi su zaključili da tužilac nije diskriminisan na radu.

Stanovište nižestepenih sudova je pravilno.

Prema članu 16. Zakonu o zabrani diskriminacije, zabranjena je diskriminacija u oblasti rada, odnosno narušavanja jednakih mogućnosti za zasnivanje radnog odnosa ili uživanje pod jednakim uslovima svih prava u oblasti rada kao što su pravo na rad, na slobodan izbor zaposlenja, napredovanja u službi, na stručno usavršavanje i profesionalnu rehabilitaciju, na jednaku naknadu za rad jednake vrednosti, na pravične i zadovoljavajuće uslove rada, na odmor, na obrazovanje i stupanje u sindikat kao i na zaštitu od nezaposlenosti.

Opširnije...

Alko test i otkaz ugovora o radu

OTKAZ UGOVORA O RADU ZBOG POVREDE RADNE OBAVEZE

Iz obrazloženja:

Članom 179. tačka 2. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/05... 32/13), propisano je da poslodavac može zaposlenom da otkaže ugovor o radu ako za to postoji opravdani razlog koji se odnosi na radnu sposobnost zaposlenog, njegovo ponašanje i potrebe poslodavca i to ako zaposleni svojom krivicom učini povredu radne obaveze utvrđene opštim aktom ili ugovorom o radu.

Opširnije...

Dostavljanje upozorenja

UPOZORENjE NA POSTOJANjE RAZLOGA ZA OTKAZ UGOVORA

Poslodavac je dužan da pre otkaza ugovora o radu u slučaju iz člana 179. tač. 1-6. Zakona o radu, zaposlenog pisanim putem upozori na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu i da mu ostavi rok od najmanje pet radnih dana.

Iz obrazloženja:

Kod utvrđenog činjeničnog stanja, pravilno su nižestepeni sudovi primenili materijalno pravo kada su usvojili tužbeni zahtev.

Prema odredbi člana 180. stav 1. Zakona o radu (''Sl. glasnik RS'', broj 24/05), poslodavac je dužan da pre otkaza ugovora o radu u slučaju iz člana 179. tač. 1-6. ovog zakona, zaposlenog pisanim putem upozori na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu i da mu ostavi rok od najmanje pet radnih dana od dana dostavljanja upozorenja da se izjasni na navode iz upozorenja.

Opširnije...

Isti rad ista zarada

DISKRIMINACIJA ZAPOSLENIH UGOVARANjEM NIŽIH ZARADA U ODNOSU NA ZARADE OSTALIH ZAPOSLENIH ZA ISTI RAD

Iz obrazloženja:

Odredbom člana 104. stav 2. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/05, 61/05) propisano je da se zaposlenima garantuje jednaka zarada za isti rad ili rad iste vrednosti koji ostvaruju kod poslodavca.

Odredbe ugovora o radu kojima je poslodavac sa nekim od zaposlenih ugovorio isplatu zarade niže od zarade koju isplaćuje ostalim zaposlenima za isti rad ništave su kao diskriminatorske, a zaposleni koji su na taj način diskriminisani imaju pravo na zaradu koju su radom iste vrednosti kod istog poslodavca ostvarili nediskriminisani zaposleni.

Opširnije...

Kada zaposlenom kome je prestao radni odnos ne pripada pravo na otpremninu

KADA ZAPOSLENOM KOME JE PRESTAO RADNI ODNOS NE PRIPADA PRAVO NA OTPREMNINU

 

Neosnovano tužioci revizijom ukazuju da je na njihovu štetu povređena odredba čl. 158. Zakona o radu, tako što im nije isplaćena otpremnina, a utvrđeno je da su višak zaposlenih.

Zaposlenom kome je prestao radni odnos zbog prestanka potrebe za njihovim radom, ne pripada pravo na otpremninu ako mu je poslodavac obezbedio meru zapošljavanja - rad kod drugog poslodavca.

Odredbom čl. 158. st. 1. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/05, 61/05 i 54/09) propisano je da je poslodavac dužan da pre otkaza ugovora o radu u smislu čl. 179. tač. 9. ovog zakona, zaposlenom isplati otpremninu u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu. Prvotuženi je rešenja o otkazu ugovora o radu tužiocima doneo na osnovu čl. 179. tač. 9. Zakona o radu, a otpremninu im nije isplatio, što nije sporno.

Opširnije...
Subscribe to this RSS feed

Ulogujte se