Sudska praksa

Nepropisno zasnivanje radnog odnosa

NEPROPISNO ZASNIVANjE RADNOG ODNOSA

Iz obrazloženja:

Iz utvrđenog činjeničnog stanja prvostepeni sud je izveo pravilan zaključak da je ostvaren uslov za prestanak radnog odnosa na neodređeno vreme tužilje zbog njegovog nepropisnog zasnivanja, jer tekst oglasa u pogledu uslova nije bio usaglašen sa opštim aktom iz člana 5. i 6. stav 1. tačka 6. važećeg Zakona o radnim odnosima u državnim organima.

Donoseći odluku o tužbenom zahtevu prvostepeni sud je cenio navode tužilje da zakonitost zasnivanja radnog odnosa treba ceniti prema novelama Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta usvojenog zaključkom Izvršnog odbora tuženog od 28. 7. 1999. godine, dajući razloge zbog kojih se navedeni Pravilnik ne može primeniti, jer nije sistematizovan i izrađen u integralnom tekstu, niti je propisno potpisan, overen i objavljen.

Opširnije...

Nezakonit prestanak radnog odnosa

NEZAKONIT PRESTANAK RADNOG ODNOSA

O b r a z l o ž e nj e

Presudom Prvog opštinskog suda u Beogradu P. br. 6719/06 od 22.01.2008. godine, stavom prvim izreke usvojen je tužbeni zahtev tužioca i oba tužena su obavezana da tužiocu na ime naknade štete zbog izostale zarade usled nezakonitog prestanka radnog odnosa za period od 04.09.1997. godine do 30.06.2007. godine solidarno isplate 3.141.867,84 dinara sa zakonskom zateznom kamatom počev od 30.09.2007. godine pa do isplate. Stavom drugim izreke tuženi su obavezani da kod nadležnog Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje uplate doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje u skladu sa posebno važećim koeficijentom prema stepenu stručne spreme tužioca za period od 04.09.1997. godine do 30.06.2007. godine. Stavom trećim izreke tuženi su obvezani da nadoknade troškove parničnog postupka tužiocu u iznosu od 153.560,00 dinara.

Ispitujući pobijanu presudu u smislu člana 399. ZPP-a, Vrhovni sud je našao da je revizija tužioca delimično osnovana i delimično neosnovana.

Opširnije...

Nezakonito zasnivanje radnog odnosa

NEZAKONITO ZASNIVANjE RADNOG ODNOSA

Iz obrazloženja:

U prvostepenom postupku je utvrđeno da je tužilja zasnovala radni odnos kod tuženika Zavoda za zaštitu zdravlja u Valjevu, na osnovu oglasa raspisanog od strane Instituta za zaštitu zdravlja Srbije Batut, iz Beograda, u saradnji sa Republičkim zavodom za tržište rada. 

Odluku o prijemu tužilje u radni odnos na neodređeno vreme kod tuženika doneo je direktor Instituta za zaštitu zdravlja Srbije Batut. Osporenim rešenjem tuženika tužilji je prestao radni odnos jer je zasnovan suprotno odredbama Zakona o radnim odnosima. Na osnovu ovako utvrđenog činjeničnog stanja prvostepeni sud je pravilno primenio materijalno pravo odbijajući tužbeni zahtev tužilje i nalazeći da zasnivanje radnog odnosa tužilje nije bilo zakonito.

Opširnije...

Obaveza poslodavca da isplati naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta

Obaveza poslodavca da isplati zaposlenoj naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta

 Iz o b r a z l o ž e nj a

U postupku donošenja ožalbene presude nema bitnih povreda odredaba parničnog postupka iz člana 361 stav 2 tačka 1, 2, 5, 7 i 9 ZPP niti drugih bitnih povreda odredaba parničnog postupka koje bi bile od uticaja na njenu pravilnost i zakonitost.

Prema činjeničnom utvrđenju u postupku donošenja ožalbene presude sledi: da je tužilji tada u radnom odnosu kod tuženog rešenjem grada Beograda-Gradske uprave, Sekretarijata za socijalnu i dečiju zaštitu broj 132-758/2008-XIX-03 od 01.02.2008. godine priznato pravo na naknadu za vreme porodiljskog odsustva od 15.10.2007. godine zaključno sa 21.01.2008. godine kao i za vreme odsustva sa rada radi nege deteta počev od 22.01.2008. godine, zaključno sa 13.10.2008. godine u visini od 60% od iznosa naknade zarade utvrđene u smislu člana 11 Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom shodno vremenu provedenom na radu, da je zbirnim nalogom Sekretarijata za socijalnu i dečiju zaštitu tuženom "BB" doznačena sredstva radi isplate naknade za porodiljsko odsustvo tužilji i to dana 27.02.2008. godine iznos od 97.047,81 dinar, dana 27.03.2008. godine iznos od 37.728,00 dinara, dana 24.04.2008. godine iznos od 37.729,00 dinara, dana 23.05.2008. godine, iznos od 37.729,00 dinara dana 26.06.2008. godine iznos od 37.729,00 dinara, dana 31.07.2008. godine iznos od 37.729,00 dinara, dana 27.08.2008. godine iznos od 37.729,00 dinara, dana 06.10.2008. godine iznos od 31.729,00 dinara, dana 01.12.2008. godine iznos od 75.458,00 dinara, dana 14.01.2009. godine iznos od 37.749,00 dinara i dana 03.02.2009. godine iznos od 52.529,00 dinara, da je tuženi tužilji poslednju isplatu izvršio septembra 2008. godine na ime naknade zarade za mesec juni 2008. godine, da tuženi tužilji na ime naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta AA1 nije isplatio novčane iznose i to: za mesec juli 2008. godine iznos od 37.729,00 dinara sa datumom dospelosti 06.10.2008. godine, za mesec avgust i septembar 2008. godine 75.458,00 dinara, sa datumom dospelosti 01.12.2008. godine, za mesec oktobar 2008. godine iznos od 37.749,00 dinara sa datumom dospelosti 14.01.2009. godine i za mesec novembar 2008. godine iznos od 52.529,00 dinara sa datumom dospelosti 03.02.2009. godine.

Opširnije...

Obaveza poslodavca da zaposlenom isplati naknadu štete za godišnji odmor

OBAVEZA POSLODAVCA DA ZAPOSLENOM NADOKNDI ŠTETU ZA NEISKORIŠĆENI GODIŠNJI ODMOR

 Iz o b r a z l o ž e nj a

Presudom Prvog osnovnog suda u Beogradu 16P1.br.11396/10 od 11.07.2011. godine, u stavu jedan izreke usvojen je tužbeni zahtev tužilje pa je obavezan tuženi da tužilji isplati na ime izgubljene zarade iznos sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom na svaki dospeli iznos u vrednosti i od datuma do isplate kao u njegovom sadržaju a sve u roku od 8 dana od dana prijema presude pod pretnjom prinudnog izvršenja, stavom dva izreke obavezan je tuženi da Republičkom fondu PIO filijala Beograd, u korist tužilje uplati pripadajuće doprinose za PIO na osnovicu obračunate naknade iz stava jedan izreke, stavom tri izreke obavezan je tuženi da tužilji na ime naknade štete za neiskorišćeni godišnji odmor za 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. i 2009. godinu, plati ukupan iznos od 163.343,00 dinara, sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom i to na iznos u vrednosti od datuma do isplate kao u njegovom sadržaju, a sve umanjeno za iznos od 315.180,00 dinara koga je tužilja primila kao naknadu za nezaposlena lica od Nacionalne službe za zapošljavanje, sve u roku od 8 dana od dana prijema presude pod pretnjom prinudnog izvršenja, dok je stavom četiri izreke obavezan tuženi da tužilji na ime naknade troškova postupka isplati iznos od 32.000,00 dinara u roku od 8 dana od dana prijema presude pod pretnjom prinudnog izvršenja.

Opširnije...
Subscribe to this RSS feed

Ulogujte se