Sudska praksa

Obaveza poslodavca da zaposli osobu sa invaliditetom

OBAVEZA POSLODAVCA DA ZAKLjUČI UGOVOR O RADU SA OSOBOM SA INVALIDITETOM

Iz obrazloženja:

Iz spisa predmeta proizlazi da je prvostepeni organ, na osnovu izvršenog uvida u poslovnu evidenciju i dokumentaciju tužioca, utvrdio da je tužilac bio u obavezi, u odnosu na broj zaposlenih, da zaposli jednu osobu sa invaliditetom za mesece jun, jul, avgust, septembar, oktobar, novembar i decembar 2010. i januar, februar i mart 2011. godine, a kako nije imao ni jednu zaposlenu osobu sa invaliditetom, to mu je utvrđena obaveza plaćanja penala u Budžet za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Tuženi organ je odbio žalbu tužioca izjavljenu protiv prvostepenog rešenja, našavši da mu je obaveza plaćanja penala pravilno utvrđena.

Opširnije...

Odbijanje aneksa ugovora o radu

OTKAZ ZBOG ODBIJANjA PONUDE ZA ZAKLjUČENjE ANEKSA UGOVORA O RADU

Iz obrazloženja:

Tužiocima je ponuđeno zaključenje aneksa ugovora o radu kojim se menjaju ugovoreni uslovi rada, zbog potreba procesa rada i organizacije rada, premeštanjem na drugi posao, koji mora biti odgovarajući, primenom člana 171. stav 1. tačka 1. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/05 i 61/05). Ta ponuda mora biti u skladu sa članom 171. stav 1. tačka 1. i sa stavom 2. iste zakonske odredbe, koja propisuje da se odgovarajućim poslom smatra posao za čije se obavljanje zahteva ista vrsta i stepen stručne spreme koji su utvrđeni ugovorom o radu.

Opširnije...

Odgovornost poslodavca za nematerijalnu štetu prouzrokovanu povredom na radu

ODGOVORNOST POSLODAVCA ZA NEMATERIJALNU  ŠTETU PROUZROKOVANU POVREDOM NA RADU

Iz o b r a z l o ž e nj a

Presudom Prvog osnovnog suda u Beogradu 7P1.br.5577/11 od 28.02.2013.godine, u stavu jedan izreke delimično je usvojen tužbeni zahtev pa je obavezana tužena da tužiocu na ime naknade nematerijalne štete isplati za pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja opšteživotne aktivnosti iznos od 750.000,00 dinara, za pretrpljene fizičke bolove u iznosu od 300.000,00 dinara, za pretrpljeni strah iznos od 250.000,00 dinara i za pretrpljene duševne bolove zbog naruženosti u iznosu od 200.000,00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom od 28.02.2013.godine do isplate u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka presude, stavom dva izreke odbijen je tužbeni zahtev u delu kojim je traženo da se obaveže tužena da tužiocu na ime naknade nematerijalne štete isplati za pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja opšteživotne aktivnosti iznos od još od 50.000,00 dinara preko dosuđenih 750.000,00 dinara do traženih 800.000,00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom od 28.02.2013.godine, pa do isplate u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka presude, kao neosnovan, dok je stavom tri izreke obavezana tužena da tužiocu na ime troškova parničnog postupka isplati iznos od 199.600,00 dinara u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka presude.

Opširnije...

Oglas za posao i radni spor

RADNI SPOR POVODOM OGLASA ZA ZASNIVANjE RADNOG ODNOSA

Iz obrazloženja: 

Na pravilno i potpuno utvrđeno činjenično stanje prvostepeni sud je pravilno primenio materijalno pravo kada je tužbu tužioca u ovoj pravnoj stvari odbacio kao nedozvoljenu. 

Ne postoji konačna odluka tuženog o izboru kandidata protiv kojeg bi se mogao voditi radni spor povodom konkursa za zasnivanje radnog odnosa.

Opširnije...

Otkaz na inicijativu poslodavca zbog neopravdanog izostanka sa posla

PRESTANAK RADNOG ODNOSA ZBOG NEOPRAVDANOG ODSUSTVA SA POSLA PET DANA UZASTOPNO

 Iz obrazloženja:

ODBIJA SE kao neosnovana žalba tužene i POTVRĐUJE presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu a prema činjeničnom stanju utvrđenom u prvostepenom postupku sledi:

- da je tužilac bio u radnom odnosu na neodređeno vreme kod tuženog u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Jedinici za specijalne operacije, da je rešenjem Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave za zajedničke poslove 04 broj 118-111/2003 od 02.04.2003.godine utvrđeno da tužiocu prestaje radni odnos sa 18.03.2003.godine, zbog neopravdanog izostajanja sa posla pet radnih dana uzastopno i da je danom prestanka radnog odnosa gubi čin, da je u obrazloženju ovog rešenja naznačeno da je tužilac izostao sa posla pet radnih dana uzastopno, počev od 12.03.2003.godine, da je tužilac na ovo rešenje izjavio prigovor, da je rešenjem Ministarstva unutrašnjih poslova Resora javne bezbednosti 01/1 broj 2401/2003 od 14.07.2003.godine, taj prigovor odbijen kao neosnovan i potvrđeno rešenje 04 br.118-111/2003 od 02.04.2003.godine, da je tužilac izostao sa posla pet radnih dana u periodu od 12.03.2003.godine, da je drugostepeno rešenje primio 14.08.2003.godine, kada je tužbu u ovoj parničnoj stvari podneo 29.08.2003.godine, da je prema sadržaju potvrda o nastupanju privremene sprečenosti za rad zaposlenog kod Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova utvrđeno da je tužilac bio privremeno sprečen za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju, počev od 13.03.2003.godine i da je tada očekivano vreme prestanka privremene sprečenosti za rad bilo do 27.03.2003.godine, da je utvrđeno daje tužilac bio privremeno sprečen za rad zbog bolesti u periodu od 13.03.2003 do 27.03.2003.godine zbog hipertenzije.

Opširnije...
Subscribe to this RSS feed

Ulogujte se